Yksityisyyssuoja

Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste on samalla henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

 1. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite
  Tarravimma Oy
  Muuraisrannantie 70, 72100 Karttula
  Y-tunnus: 2555874-8
  ("Palveluntarjoaja")
 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
  Kira Mörsky
  E-mail: info@tarravimma.fi
  Osoite: sama kuin yllä
 3. Rekisterin nimi
  Tarravimma Oy:n verkkokaupan ("Palvelu") asiakasrekisteri.
 4. Tietojen käyttötarkoitus
  Rekisteritietojen käyttötarkoitus on Palveluntarjoajan ja Palvelun käyttäjän ("Asiakas") välinen asiakassuhteen hoito ja ylläpito sekä yrityksen liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen eri tutkimusmenetelmin. Tietoja käytetään asiakastiedottamiseen sekä mahdollisesti suoramarkkinointiin mikäli lainsäädäntö sen mahdollistaa tai Asiakas on antanut siihen suostumuksensa. Tietoja käytetään myös väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen.
 5. Tietojen lähde
  Rekisterin tiedot saadaan Asiakkaalta itseltään, joko suoraan tai evästeiden (katso alla kohta 10) avustuksella, seuraavissa tilanteissa:
  1. heidän luodessaan Palveluun käyttäjätunnuksen ja täten rekisteröityessään Asiakkaiksi,
  2. heidän päivittäessään käyttäjäprofiilinsa tietoja,
  3. heidän ostaessaan Palvelun kautta tuotteita
  4. heidän muutoin käyttäessään Palvelua.
 6. Tietojen oikeellisuus, ajantasaisuus ja täydellisyys; tarkastusoikeus
  Palveluntarjoaja ei tarkista tietojen oikeellisuutta. Palveluun sisään kirjaantuneella Asiakkaalla on mahdollisuus tarkastella ostotapahtumiaan sekä hänen rekisterissä olevia Asiakastietojaan. Muita käyttötietoja Asiakas ei voi tarkastella Palvelun kautta. Asiakastietoja Asiakkaan on mahdollista korjata joko kirjautumalla palveluun tai lähettämällä asiasta sähköpostia osoitteeseen info@tarravimma.fi.
  Asiakkaalla on myös oikeus tarkistaa rekisteriin hänestä tallennetut henkilötiedot henkilötietolain 26 §:n mukaisesti. Tarkistusoikeutta voi käyttää paitsi omatoimisesti edellä kuvatulla tavalla myös ottamalla yhteyttä Palveluntarjoajan asiakaspalveluun, info@tarravimma.fi. Mikäli Asiakas on alaikäinen, tarkastusoikeutta voi hänen puolestaan käyttää myös hänen edunvalvojansa. Palveluntarjoaja kuitenkin varaa oikeuden olla luovuttamatta rekisteristä tietoja edunvalvojaksi itseään väittävälle tilanteessa, jossa tietoja vaativa ei esitä henkilöllisyydestään ja suhteestaan Asiakkaaseen Palveluntarjoajan edellyttämää näyttöä sekä tilanteessa, jossa vähintään 15-vuotias Asiakas vastustaa tietojensa luovuttamista edunvalvojalle.
 7. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:
  1. Asiakastiedot (pakolliset):
   1. Nimi
   2. Laskutus- ja toimitusosoite (ellei sama)
   3. Sähköpostiosoite
   4. Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset
  2. Asiakastiedot (vapaaehtoiset):
   1. Asuinkaupunki tai -kunta
   2. Matkapuhelinnumero
   3. Mahdolliset Asiakkaan itsensä antamat muut lisätiedot
  3. Käyttötiedot:
   1. Ostotapahtumat (ostettu tuote, aika, oston yksilöivät muut tiedot)
 • Tietojen luovuttaminen ulkopuoliselle
  Palveluntarjoaja ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa tutkimus- tai markkinointitarkoituksiin mikäli Asiakas on antanut siihen etukäteisen suostumuksensa. Tietoja luovutetaan myös poliisille esimerkiksi rikostutkintaa varten silloin ja siinä määrin kuin kulloinkin voimassa oleva laki edellyttää. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei tietoja luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 • Tietojen poistaminen rekisteristä
  Asiakas- ja Käyttötiedot poistetaan rekisteristä asiakassuhteen päättymisen johdosta. Asiakassuhde voi päättyä asiakkaan tai Palveluntarjoajan irtisanoessa tai purkaessa asiakassopimuksen käyttöehtojen 11 kohdan mukaisesti tai kulloinkin voimassa olevan lain mukaisesti. Lopullisesti tiedot poistuvat rekisteristä Palveluntarjoajan kulloinkin voimassa olevan käytänteen mukaisin väliajoin tehtävissä tietokantapuhdistuksissa.
  Edellä sanotusta huolimatta todetaan selvyyden vuoksi se, että ostotapahtumiin liittyviä tietoja voidaan tämänkin jälkeen säilyttää siinä määrin ja sen ajan kuin Palveluntarjoaja välttämättä katsoo näitä tietoja tarvitsevansa kirjanpito- ja muiden lakisääteisten velvoitteidensa täyttämisessä. Samoin selvyyden vuoksi todetaan, että Palveluntarjoajan itse päättäessä asiakassuhteen Palveluntarjoaja voi Palvelun turvallisuuden takaamiseksi säilyttää Asiakas- ja Käyttötietoja enintään 5 vuotta asiakassuhteen päättämisestä.
 • Keksit (cookies)
  Palvelun käytön seuraamiseksi ja mahdollistamiseksi Asiakkaan tietokoneen selaimelle saatetaan ajoittain asentaa ns. evästeitä ("cookies"). Evästeillä kerätään tässä selosteessa määriteltyjä tietoja tässä selosteessa mainittuihin tarkoituksiin. Tämän lisäksi evästeitä hyödynnetään Palvelun kävijä- ja latausmäärien seurannassa sekä Palvelun käyttäjien selaintyyppien määrityksessä Palveluntarjoajan ja/tai sen yhteistyökumppaneiden toimesta. Tässä tarkoituksessa evästeillä ei kerätä ja tallenneta henkilötietoja tai muita sellaisia tietoja, jotka voisi yhdistää yksittäiseen Asiakkaaseen. Palvelun tarjoaminen ei sen luonteesta johtuen ole mahdollista ilman evästeitä. Mikäli Asiakas ei hyväksy evästeiden tallentamista koneelleen, hän ei saa käyttää Palvelua.
 • Rekisterin suojaus (tietoturva)
  Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus (käyttäjätunnus, salasana ja käyttöoikeustaso). Asiakkaan henkilötietoihin on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tätä tietoa työtehtäviensä täyttämisesä. Tällaisia henkilöitä ovat Palveluntarjoajan asiakaspalveluhenkilökunta sekä Palvelun tekniset ylläpitäjät.
 • Viimeisin päivitys: 01.07.2013